Bihamdihi Sübhane Beka-yı

Bihamdihi sübhane beka-yı ebdân-ı insan ve muhafaza-i ecsam-ı sair ademiyân ve mütegaddiyânın kıvam ve devamı ağdiye-i latîfe ve et’ime-i nafia-i hafifeye menut ve merbut olup tabh-ı taâm ve terkib-i gıda-yı enam babında kaleme alıp han-ı sahifeye ifrağ ve keşide olunan Melceü’t-tabbâhîn nam risale-i nefisenin tab’ ve temsili saye-i hüma-vaye-i-şahanede bin iki yüz altmışıncı senesi Şaban-ı… Okumaya devam et Bihamdihi Sübhane Beka-yı